Adatkezelési tájékoztató

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata által végzett adatkezelésekről

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kossuth Lajos 2-es Kollégium 2A06
Postacím: 4010 Debrecen, Postafiók 77 E-mail cím: dehoktitkarsag@unideb.hu Telefonszám: 06-52/512-700/72855

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: DEHÖK) adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679-es rendelet (a továbbiakban: GDPR). A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén.
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések

3.1. A University Electronic Games jelentkezéssel (UEG) összefüggő adatkezelés

3.1.1.   Az adatkezelés célja: A DEHÖK által szervezett University Electronic Games (UEG) történő regisztrációk nyilvántartása

3.1.2.    Kezelt személyes adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

Név
Kar
Szak
Évfolyam
Neptunkód
Email cím
Facebook ID
League of Legends felhasználónév
Valorant felhasználónév
FIFA 22 felhasználónév
Hearthstone felhasználónév
Clash Royale felhasználónév
Rocket League felhasználónév
CS:GO felhasználónév
Honfoglaló felhasználónév

3.1.3.   Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

3.1.4.  Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, az adatbázisból történő törlés kéréséig.

3.1.5.  Hozzáféréssel rendelkezők köre: DEHÖK tagjai és munkatársai

 

4.  Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

4.1.  Tájékoztatáshoz való jog

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a DEHÖK által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a DEHÖK az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:

 • milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
 • milyen adatkezelés célokból;
 • kiknek továbbítjuk a személyes adatokat;
 • az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az adatkezeléssel összefüggésben Önt megillető jogokról;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és      Információszabadság   Hatóságnak        címzett    panasz benyújtásának jogáról.

 

4.2.  Másolat kéréséhez való jog

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a DEHÖK által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a DEHÖK az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről kezelünk.

 

4.3.  Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.

 

4.4.  Törléshez való jog

A 3.4. alpont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1)-(3) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra hozott személyes adatokat.

 

4.5.  Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a DEHÖK ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a DEHÖK-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.

A DEHÖK az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

 

4.6.  A joggyakorlás közös szabályai

A DEHÖK a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a DEHÖK a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A DEHÖK fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a DEHÖK meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik

 

 1. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Ön megítélése szerint a DEHÖK adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fejesné Dr. Varga Zita, elérhetőség: 4026 Debrecen, Kassai út 26. Debreceni Egyetem Kancellária Adatbiztonsági Központ Inkubátorház II. em 214., e-mail cím: adatvedelem.tisztviselo@unideb.hu